2017-10-25

مجوز ها و تاییدیه ها

نتایج تست performance رهیاب 16000


نتایج تست کارایی رهیاب 16000

نتایج ارزیابی کارایی (Performance) رهیاب 16000 از آزمایشگاه مرجع آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف - اسفند 1397

نتایج تست عملکرد ISIS

نتایج تست عملکرد پروتکل ISIS

نتایج تست عملکرد (Functionality) پروتکل ISIS با استفاده از تستر ANVL شرکت IXIA – آبان 1397

نتایج تست عملکرد OSPF

نتایج تست عملکرد پروتکل OSPF

نتایج تست عملکرد (Functionality) پروتکل OSPF با استفاده از تستر ANVL شرکت IXIA – آبان 1397

نتایح تست عملکرد BGPv4

نتایج تست عملکرد پروتکل BGP

نتایج تست عملکرد (Functionality) پروتکل BGPv4 با استفاده از تستر ANVL شرکت IXIA – آبان 1397

نتایج تست عملکرد LDP

نتایج تست عملکرد پروتکل LDP

نتایج تست عملکرد (Functionality) پروتکل LDP با استفاده از تستر ANVL شرکت IXIA – آبان 1397

نتایج تست انطباق با سیسکو

نتایج آزمون انطباق پذیری با سیسکو – بخش اول

نتایج بخش اول آزمون های انطباق پذیری روتر رهیاب با روتر سیسکو 7606

نتایج تست انطباق با سیسکو

نتایج آزمون انطباق پذیری با سیسکو – بخش دوم

نتایج بخش دوم آزمون های انطباق پذیری روتر رهیاب با روتر سیسکو 7606

نتایج تست انطباق با سیسکو

نتایج آزمون انطباق پذیری با سیسکو – بخش سوم

نتایج بخش سوم آزمون های انطباق پذیری روتر رهیاب با روتر سیسکو 7606

Follow by Email
Twitter
Instagram